Kossuth Nevelési Oktatási Központ

Intézmény

Headlines

Headline full story...

Headline full story...

Headline full story...

Headline full story...

Headline full story...

Headline full story...

Intézményünkről:
óvoda - általános iskola

Intézményünket 1999-ben alapította a XV. kerületi önkormányzat. Az addig külön intézményként működő óvodát és általános iskolát közös igazgatású közoktatási intézménnyé szervezte.
A jogi formát tekintve többcélú intézménynek egy célja van. Az óvodáskortól kezdve a gyerekeket olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal kívánjuk felvértezni, amelyekkel sikeres, eredményes, harmonikus életet élő felnőttekké válhatnak nem csak itthon, hanem Európa polgáraként is.

Az óvodai személyiségfejlesztést tovább folytató iskolai munka fő feladatai közé tartozik, hogy a mai sokszínű iskolarendszer bármelyik, a tanulónak legmegfelelőbb típusába sikerrel jussanak tovább növendékeink.

A Comenius II. intézményi modell kiépítése, az intézmény szervezeti működésére vonatkozó feladatkultúra meghonosítása, a programok, projektek beválás vizsgálati rendszerének kiépítése, az IT módszertanok adaptációja lehetővé tette, hogy egy olyan közoktatási szabványt képviseljünk, amely hosszú távon rugalmas és korszerű keretet ad a gyerekek fejlesztéséhez.

Programunkról

Az óvodáinkban és iskolánkban működő egységes program alapvető eleme a partnerközpontú működés, a szülőkkel való együtt gondolkodó személyiségfejlesztés. A családi közeghez hasonló biztonságot, türelmet, figyelmet, a gyerekek szeretetét alapvető követelménynek tartjuk a gyerekek nevelésében és oktatásában.

Célunk, hogy növendékeink megszeressék a tanulást és kiegyensúlyozott, boldog, sikeres felnőttekké váljanak. Fontos feladatunknak tekintjük a tehetségek felismerését és gondozását, a képességek hatékony kibontakoztatását. Törekszünk olyan tanulási módszerek elsajátíttatására, melyek segítik az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását.

A gyerekekkel jól felkészült, tapasztalt, differenciált pedagógiai módszereket alkalmazó pedagógusok foglalkoznak, akiknek kiemelt feladata az átmenetek segítése óvodából az iskolába, illetve alsó tagozatból a felső tagozat felé. Nagy figyelmet fordítunk a tárgyi eszközök állapotára, az igényes és esztétikus környezet , a sokoldalú fejlődés feltételeinek megteremtésére.

Az óvodában angol nyelv tanítás, beszédjavító foglalkozások, külön torna ( felnőttek részér is ) , néptánc oktatás, hittan, rendszeres úszás, korcsolya oktatás, kézműves és kreatív klub ( szülőkkel és gyerekkel együtt ), bábszínház és színházlátogatások, hétvégi családi programok ( kézműves foglalkozások, kirándulások ) egészítik ki azokat a magas színvonalú, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat, környezeti kultúra és mozgás fejlesztő tevékenységeket, amelyeket az óvónénik végeznek a gyerekekkel.

Óvodásaink fejlesztését néphagyományok őrzésével, természetes anyagok használatával, népi játékokkal is végezzük. Néphagyományőrző ünnepeinket ( Szüreti mulatság, Farsang, Pünkösd ) élő népzenével, szülőkkel és gyerekekkel közös néptánccal színesítjük. Az óvodai környezetet ( berendezés, udvari játékok ) folyamatosan az élő természetben megtalálható anyagokból készült berendezésekkel, játékszerekkel gazdagítjuk. Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében a nagycsoportosok rendszeresen látogatják iskolánkat. Megismerik a tanító néniket, az iskolát, így ha iskolánkat választják: ismerős környezetbe érkeznek az első osztály kezdetekor.

Az iskola munkája nagymértékben épít az óvodai fejlesztés eredményeire. Az alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak, azzal együtt, hogy közös iskolai-óvodai munkaközösségünk a tehetségeket már óvódás korban igyekszik felismerni és gondozni. Az érdeklődő és szorgalmas tanulók az iskolában több foglalkozásból válogathatnak.

Informatika és angol nyelv tanulására az életkorhoz igazodva az első osztálytól van lehetőség.

Több éve működik iskolánkban német nemzetiségi osztály , amely heti öt órás német nyelvi foglalkozást jelent. Tervezünk egy óvodai német nemzetiségi csoportot is, hogy az idegen nyelvvel való ismerkedést minél korábbi életkori szakaszban elkezdhessék a gyerekek. Az óvodában jelenleg a nagycsoportosok számára német előkészítő foglalkozást tart iskolánk német tanára.

A 2004/2005-es tanévben két első osztályt tervezünk. A két osztály közül az egyikben Zsolnai József neve által fémjelzett nyelvi, irodalmi és kommunikációs program szerint tanulnak a gyerekek, ahol az angol-informatika képzésre helyezzük a hangsúlyt emelt óraszámmal. A másik osztály német nemzetiségi képzésben részesül. A gyerekek mindkét osztályban iskolaotthonos formában tanulnak.

A felső tagozatban a gyerekek irányultságának és érdeklődésének megfelelően a matematika és társadalomtudományi tantárgyakból emelt szintet választhatnak az emelt óraszámú angol, német nyelv és informatikai képzés mellé. Az angol nyelv oktatási célja a nyolcadik évfolyam végén megszerezhető nyelvvizsga, az informatikában az ECDL ismeretek elsajátítását céloztuk meg. A kerület művészeti iskolájával való együttműködés keretében a képző- és táncművészetet művésztanároktól, a zenét szolfézs, zongora, hegedű, citera órákon tanulhatják nálunk a gyerekek.

Sportolási lehetőséget a ISK kínál szülőknek, gyerekeknek egyaránt szakedzők vezetésével: labdarúgás, kosárlabda, önvédelmi sportok, atlétika, úszás.

Tanulóink szabadidejét tartalmas, színes programokkal tervezzük kitölteni. Igényeikhez igazodva szakköröket működtetünk és rendszeresen könyvtári órákat és foglalkozásokat, színházlátogatásokat, hétvégi hazai és külföldi kirándulásokat szervezünk.

Biztosak vagyunk abban, hogy a sokoldalú képzési program és kínálat az egyik oka annak, hogy tanulóink mind az iskolai, mind a kerületi, fővárosi és országos versenyeken számtalan eredményt érnek el minden területen.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name